Virksomhetsstrategi

Filmmaker & Photographer Stian Servoss

INNLEDNING

Bergen Ishockeyklubb ble stiftet i 1997 og er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF), Norges Ishockeyforbund (NIHF) og Norges Ishockeyforbund Region Sørvest. Bergen Ishockeyklubb holder til i Bergenshallen på Slettebakken i bydelen Årstad i Bergen. Klubben hadde ved utgangen av 2020 – 314 medlemmer hvorav 81 var kvinner. Disse er fordelt på ulike lag som deltar i seriespill administrert av NIHF og regionen. Klubben har et seniorlag som deltar i Bambusa-ligaen for kvinner og et seniorlag som deltar i 1.divisjon ishockey for herrer.

Bergen Ishockeyklubb er en dugnadsbasert klubb som er avhengig av kompetansen til og engasjementet fra utøvernes foresatte. Styret er klubbens øverste myndighet og velges av medlemmene på årsmøtet som avholdes første kvartal hvert år. Her vedtas også organiseringen av klubben. Styret har det øverste ansvaret for alle operative og sportslige forhold i klubben.

VIRKSOMHETSSTRATEGI

Denne virksomhetsstrategien er styringsdokumentet for hele klubben. Den gir retningen som styret skal jobbe etter. 

Virksomhetsstrategien er utarbeidet med basis i et klubbutviklingsprosjekt klubben har gjennomgått i perioden desember 2020 til mai 2021. Her har både styrets medlemmer og andre representanter fra medlemmene deltatt. Gjennom prosessen har vi blitt veiledet av Norges Ishockeyforbund Region Sørvest.

Virksomhetsstrategien forankrer visjon, virksomhetsidé, motto, verdier og hovedmål. Den støttes opp av en operasjonell virksomhetsplan, som skal sikre at målene vi har satt oss nås. 

Virksomhetsstrategien ble vedtatt på årsmøtet i Bergen Ishockeyklubb i mai 2021. 

VISJON OG VIRKSOMHETSIDE

Nedenfor gis et samlet bilde av klubbens virksomhetsstrategi. Denne strategien angir retningen som Bergen Ishockeyklubb skal styres etter for å utvikle klubben videre.

VÅR VISJON:

Vi skal være det mest attraktive idrettslaget for alle.

Bergen Ishockeyklubb skal være den foretrukne klubben i regionen for å lære å spille ishockey. Det videre tilbudet og miljøet i klubben skal sikre at utøverne er motivere og fortsetter i klubben i hele sin aktive hockeykarriere. 

VÅRE VERDIER:

Bergen Ishockeyklubb skal være en klubb som kjennetegnes ved å være utviklende, endringsvillig, hardtarbeidende og ambisiøs.

Utviklende

Bergen Ishockeyklubb som idrettsklubb skal stadig søke å utvikle seg. Om vi ikke utvikler oss blir vi stående på stedet hvil og blir en mindre attraktiv klubb å være medlem av. Vi skal stadig søke etter måter å utvikle oss på for å innfri på vår visjon om å være det mest attraktive idrettslaget for alle.

Endringsvillige

Alle medlemmer i Bergen Ishockeyklubb skal være endringsvillige. Det må til for å snu oss raskt dersom forutsetninger for vår virksomhet skulle endre seg. Vår virksomhet skal være forberedt på at ting skjer og som vi ikke hadde forutsatt skulle skje. Hvordan klubben har håndtert Covid-19 situasjonen er et godt eksempel på at klubben var endringsvillig og tilpasset seg de stadig endrede forutsetningene for vår virksomhet.

Hardtarbeidende

Ved å arbeide hardt skal vi nå våre mål og innfri på vår visjon. Det at det kan være både ressurskrevende og arbeidsmessig krevende skal ikke hindre oss fra å sette høye mål.

Ambisiøs

Vi i Bergen Ishockeyklubb skal våge å være ambisiøse både med tanke på sportslige mål og andre mål vi setter oss. Vi skal hele tiden ha ambisiøse mål å strekke oss etter.

VÅR VIRKSOMHETSIDÉ:

Vi arbeider for at alle skal gis mulighet til å utøve ishockeyaktivitet ut fra sine ønsker og behov. 

I denne virksomhetsideen ligger en erkjennelse av at ikke alle er like ambisiøse og har like høye mål for sin egen karriere. Klubbens tilbud til utøverne skal tilpasses dette. Vi skal jobbe for at flest mulige skal være med lengst mulig og på den måten bidra til livslang idrettsaktivitet.

VÅRT MOTTO:

Sammen skal vi bli bedre!

Vårt motto henger sammen med våre verdier i den forstand at ved å være utviklende, endringsvillig, hardtarbeidende og ambisiøs så ligger der alltid et forbedringspotensial i alt vi foretar oss. Vi skal ha noe å strekke oss etter for å oppnå vår visjon.

Vårt motto – Sammen skal vi bli bedre! – henger også godt sammen med et av våre hovedmål om å ha kontinuerlig fokus på klubbutvikling.

VÅRE HOVEDMÅL:

 • REKRUTTERING:
  • «Doble» rekrutteringen hvert år de neste årene
 • SPORTSLIG
  • Kvinner – etablert i toppserien
  • Herrer – best i 1.divisjon
 • ORGANISASJON
  • Klubbutvikling i alle ledd
  • Opprettholde en bærekraftig økonomi

HOVEDMÅL: «DOBLE» REKRUTTERINGEN HVERT ÅR DE NESTE ÅRENE

Skøyte- og hockeyskolen er og må være grunnmuren i vår virksomhet. Det er en forutsetning for rekruttering til lagene, og for at klubben skal ha en sunn økonomi. 

Vi skal styrke skøyte- og hockeyskolen, slik at vi kan tilby opplæring til enda flere barn og bli den foretrukne skøyte- og hockeyskolen i regionen. Klubben skal gi tilbud til alle, uansett alder, bakgrunn og ambisjon. Det skal være “kult” å spille ishockey, og ishockey skal være et attraktivt tilbud. 

En «dobling» av rekrutteringen hvert år er meget ambisiøst og vil på et tidspunkt ikke kunne være gjennomførbart på grunn av kapasitet. Ordet «dobling» av rekrutteringen trenger ikke å tas bokstavelig – men skal være et utrykk for fokus på sterkt økt rekruttering fremover. Samtidig skal klubben jobbe for å minimere frafallet blant medlemmene.

Tiltak for å nå hovedmålet er nedfelt i egen Handlings- og tiltaksplan for rekruttering.

HOVEDMÅL: 

 • Kvinner – etablert i toppserien
 • Herrer – best i 1.divisjon

I løpet av 5 år skal vårt seniorlag for kvinner være etablert i toppserien. Vårt seniorlag for herrer skal være best i 1.divisjon og dermed klar for opprykk til toppligaen i norsk ishockey.

For en utviklende, endringsvillige, hardtarbeidende og ambisiøs klubb som Bergen Ishockeyklubb skal det være naturlig å ha som sportslig hovedmål å på ett eller annet tidspunkt kvalifisere for toppligaene innen sporten. Vårt mål er at det skal skje i løpet av de 5 neste årene.  Klubben har videre som delmål at spillerstallene for våre seniorlag primært skal bestå av spillere som er oppvokst og utviklet sportslig i Bergen.

Tiltak for å nå hovedmålet er nedfelt i egen Handlings- og tiltaksplan for sportslig utvikling.

HOVEDMÅL: KLUBBUTVIKLING I ALLE LEDD

Kontinuerlig fokus på klubbutvikling er viktig for klubben vår og gjenspeiles i våre verdier.

Frivillighet og dugnadsånd skal være fundamentet for vår videre utvikling. For å kunne være en attraktiv klubb for både nye og eksisterende medlemmer må klubben innfri på våre verdier. Vi må være etterrettelige og ha orden i driften av klubben vår.

Etterlevelse av våre verdier er forpliktende og ressurs krevende. Klubben skal derfor legge til rette for å engasjere både medlemmer og foresatte til å påta seg verv i styret og ulike utvalg.

HOVEDMÅL: OPPRETTHOLDE EN BÆREKRAFTIG ØKONOMI

Bergen Ishockeyklubb har i dag en sunn økonomi, men det er likevel behov for å styrke det økonomiske grunnlaget slik at vi står bedre rustet for å møte fremtiden.  Vi skal opprettholde et lavt nivå på avgifter og egenandeler, slik at klubben fremstår med tilbud som er økonomisk akseptable for bredden av utøvere i vår region.

Last ned Virksomhetsstrategien som PDF