Klubbhåndbok

Filmmaker & Photographer Stian Servoss

Innledning

Klubbhåndboken svarer på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboken er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboken er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

Håndboken skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

Styret i klubben har ansvar for at klubbhåndboken underlegges årlig revisjon i forkant av årsmøtet.

Klubbens historie

Bergen Ishockeyklubb ble stiftet i 1997 og er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF), Norges Ishockeyforbund (NIHF) og Norges Ishockeyforbund Region Sørvest. Bergen Ishockeyklubb holder til i Bergenshallen på Slettebakken i bydelen Årstad i Bergen. Klubben hadde ved utgangen av 2020 – 314 medlemmer hvorav 81 var kvinner. Disse er fordelt på ulike lag som deltar i seriespill administrert av NIHF og regionen. Klubben har et seniorlag som deltar i Bambusa-ligaen for kvinner og et seniorlag som deltar i 1.divisjon ishockey for herrer.

Bergen Ishockeyklubb er en dugnadsbasert klubb som er avhengig av kompetansen til og engasjementet fra utøvernes foresatte. Styret er klubbens øverste myndighet og velges av medlemmene på årsmøtet som avholdes første kvartal hvert år. Her vedtas også organiseringen av klubben. Styret har det øverste ansvaret for alle operative og sportslige forhold i klubben.


Verdier

Bergen Ishockeyklubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte verdier for norsk idrett: 
Ærlig, leken, ambisiøs og inkluderende. 

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Bergen Ishockeyklubb tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. 

Bergen Ishockeyklubb sine verdier: Utviklende, endringsvillig, hardtarbeidende og ambisiøs.

Verdiene skal hjelpe oss til

 • å skape et godt klubbmiljø der vi tar godt vare på hverandre
 • å skape gode holdninger som fører til et godt treningsklima
 • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
 • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
 • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

Visjon

Bergen Ishockeyklubb sin visjon: Vi skal være det mest attraktive idrettslaget for alle.

Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben. Visjonen forteller hvorfor folk er med og gjør en innsats for akkurat vår klubb. Den sier hva vi skal strekke oss etter og skape sammen. 

Bergen Ishockeyklubb skal være den foretrukne klubben i regionen for å lære å spille ishockey. Det videre tilbudet og miljøet i klubben skal sikre at utøverne er motiverte og fortsetter i klubben i hele sin aktive hockeykarriere. 

Virksomhetsidé

Bergen Ishockeyklubb sin virksomhetsidé: Vi arbeider for at alle skal gis mulighet til å utøve ishockeyaktivitet ut fra sine ønsker og behov.

I denne virksomhetsideen ligger en erkjennelse av at ikke alle er like ambisiøse og har like høye mål for sin egen karriere. Klubbens tilbud til utøverne skal tilpasses dette. Vi skal jobbe for at flest mulig skal være med lengst mulig, og på den måten bidra til livslang idrettsaktivitet.

Denne ideen forteller videre hva klubben vår i all hovedsak skal drive på med. Virksomhetsideen definerer hva som er det spesielle eller unike med vår klubb og den aktiviteten vi har valgt. Den forteller hva vi tilbyr som gjør at folk foretrekker oss i stedet for andre klubber.

Visjonen, verdiene og virksomhetsideen er rettledende for alle medlemmer, tillitsvalgte, trenere og støtteapparatet. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal fremstå, og hva vi skal drive på med og ha fokus på av oppgaver.

Hovedmål

Hovedmålene til Bergen Ishockeyklubb:

VÅRE HOVEDMÅL:

 • REKRUTTERING:
  • «Doble» rekrutteringen hvert år de neste årene
 • SPORTSLIG
  • Kvinner – etablert i toppserien
  • Herrer – best i 1.divisjon
 • ORGANISASJON
  • Klubbutvikling i alle ledd
  • Opprettholde en bærekraftig økonomi

HOVEDMÅL: «DOBLE» REKRUTTERINGEN HVERT ÅR DE NESTE ÅRENE

Skøyte- og hockeyskolen er og må være grunnmuren i vår virksomhet. Det er en forutsetning for rekruttering til lagene, og for at klubben skal ha en sunn økonomi. 

Vi skal styrke skøyte- og hockeyskolen, slik at vi kan tilby opplæring til enda flere barn og bli den foretrukne skøyte- og hockeyskolen i regionen. Klubben skal gi tilbud til alle, uansett alder, bakgrunn og ambisjon. Det skal være “kult” å spille ishockey, og ishockey skal være et attraktivt tilbud. 

En «dobling» av rekrutteringen hvert år er meget ambisiøst, og vil på et tidspunkt ikke kunne være gjennomførbart på grunn av kapasitet. Ordet «dobling» av rekrutteringen trenger ikke å tas bokstavelig – men skal være et utrykk for fokus på sterkt økt rekruttering fremover. Samtidig skal klubben jobbe for å minimere frafallet blant medlemmene.

Tiltak for å nå hovedmålet er nedfelt i egen Handlings- og tiltaksplan for rekruttering.

HOVEDMÅL: SPORTSLIG UTVIKLING

 • Kvinner – etablert i toppserien
 • Herrer – best i 1.divisjon
 •  

I løpet av 5 år skal vårt seniorlag for kvinner være etablert i toppserien. Vårt seniorlag for herrer skal være best i 1.divisjon og dermed klar for opprykk til toppligaen i norsk ishockey.

For en utviklende, endringsvillig, hardtarbeidende og ambisiøs klubb som Bergen Ishockeyklubb skal det være naturlig å ha som sportslig hovedmål å på ett eller annet tidspunkt kvalifisere for toppligaene innen sporten. Vårt mål er at det skal skje i løpet av de 5 neste årene.  Klubben har videre som delmål at spillerstallene for våre seniorlag primært skal bestå av spillere som er oppvokst og utviklet sportslig i Bergen.

Tiltak for å nå hovedmålet er nedfelt i egen Handlings- og tiltaksplan for sportslig utvikling.

HOVEDMÅL: KLUBBUTVIKLING I ALLE LEDD

Kontinuerlig fokus på klubbutvikling er viktig for klubben vår og gjenspeiles i våre verdier.

Frivillighet og dugnadsånd skal være fundamentet for vår videre utvikling. For å kunne være en attraktiv klubb for både nye og eksisterende medlemmer, må klubben innfri på våre verdier. Vi må være etterrettelige og ha orden i driften av klubben vår.

Etterlevelse av våre verdier er forpliktende og ressurskrevende. Klubben skal derfor legge til rette for å engasjere både medlemmer og foresatte til å påta seg verv i styret og ulike utvalg.

HOVEDMÅL: OPPRETTHOLDE EN BÆREKRAFTIG ØKONOMI

Bergen Ishockeyklubb har i dag en sunn økonomi, men det er likevel behov for å styrke det økonomiske grunnlaget slik at vi står bedre rustet for å møte fremtiden.  Vi skal opprettholde et lavt nivå på avgifter og egenandeler, slik at klubben fremstår med tilbud som er økonomisk akseptable for bredden av utøvere i vår region.

Tiltak for å nå hovedmålet er nedfelt i egen Handlings- og tiltaksplan for organisasjonsutvikling.

Klubben har utarbeidet egen virksomhetsstrategi som er publisert på klubbens nettside.

Organisasjon

I denne delen av håndboken beskriver vi hvordan klubben er organisert.

Organisasjonsplan

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent.

Innkalling til årsmøtet skal skje direkte overfor de representasjonsberettigede (medlemmene). Klubben kan innkalle på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen eller på klubbens internettside.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Det skal skrives protokoll fra årsmøtet og denne skal være tilgjengelig for klubbens medlemmer på klubbens nettsider. 

Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som kommer frem av «Årsmøtets oppgaver», og disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse eller virksomhet.

Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med vedtak fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
 • Representere klubben utad
 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester
 • Oppnevne en ansvarlig for barneidretten

Andre viktige oppgaver:

 • Planlegge og ivareta klubbens totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i klubben blir fulgt
 • Stå for klubbens daglige ledelse
 • Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere klubbens konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
 • Oppdatering av klubbhåndboken

Ut over leder og nestleder som velges separat på klubbens årsmøte, har styret i klubben valgt en løsning hvor styremedlemmenes ansvar og oppgaver fordeles ved konstituering på første styremøte etter årsmøtet. Konstituering av styret skal protokollføres. 

Leders primære oppgaver:

 • Mål- og strategiarbeidet i klubben
 • Er klubben sitt ansikt utad og klubben sin representant i møter og forhandlinger
 • Står for klubbens daglige ledelse, og koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
 • Innkaller til styremøte, forbereder saker og leder møtene
 • Samordna rapportering (idrettsregistreringen og søknad om momskompensasjon)

Nestleders primære oppgaver:

 • Er stedfortreder for lederen
 • Ansvarlig for politiattestordningen
 • Ellers definerte oppgaver, på samme måte som ett ordinært styremedlem

Klubben har valgt en løsning hvor de ordinære styremedlemmene er ledere av hvert sitt utvalg. Styremedlemmenes ansvar og oppgaver fremkommer derved at de ulike utvalgenes mandat og ansvarsoppgaver.

Styrets arbeid

 • Styret har i utgangspunktet styremøter hver måned
 • Styremøtene avholdes i utgangspunktet i møterommet i Bergenshallen.
 • Styremøtene avholdes i utgangspunktet med fysisk oppmøte

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommende egen stemme.

Styremøter kan avholdes skriftlig (for eksempel per e‑post) eller i fjernmøte (for eksempel per telefon/videokonferanse/TEAMS) dersom et flertall av styre medlemmene gir sin tilslutning til dette. Det skal alltid føres protokoll fra styremøtene.

Hvert styremøte starter innledningsvis med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres.

Utvalg/komiteer

Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av klubbens lov. Dette gjelder valgkomité, valgt revisor og kontrollkomité.

Valgkomiteen har en viktig rolle for å sikre drift av klubben gjennom å finne personer med rett kompetanse til styret.

Valgkomiteen plikter:

 • å diskutere med styret om mulige endringer i styret sin sammensetning
 • å holde seg informert om, og diskutere med medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, og således få greie på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget
 • før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, levere skriftlig forslag på kandidater som skal legges fram på årsmøtet
 • under årsmøtet presentere valgkomiteen sitt forslag

For styreoppnevnte utvalg fremkommer ansvar og hovedoppgaver av mandat for utvalgene beskrevet av styret selv når styret vedtar å opprette utvalgene. 

For tiden har klubben følgende styreoppnevnte utvalg:

 • Sportslig utvalg
 • Rekrutterings utvalg
 • Arrangements utvalg
 • Markeds utvalg
 • Lagledelses utvalg
 • Materialforvaltnings utvalg
 • Kvinne- og jentesatsnings utvalg
 • Administrasjons utvalg

Klubbens lov

Klubben har en egen lov. Loven er basert på lovnorm for idrettslag, som finnes på NIFs hjemmeside. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. Klubben kan vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med lovnormen. Alle lovendringer må vedtas av årsmøtet, og skal fremgå av protokollen. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer skal protokollen sendes til idrettskretsen.

Ved endringer i NIFs regelverk, plikter styret i klubben å gjøre eventuelle nødvendige endringer i eget regelverk. Slike lovendringer skal ikke vedtas av årsmøtet. Endringer skal gjøres kjent i klubben så snart de er vedtatt av styret.

Medlemskap

Ved innmelding skal medlemmene registreres med navn, fødselsdato, adresse, e‑postadresse og telefonnummer. Medlemmene skal melde seg inn i klubbens medlemssystem som enten er min idrett eller medlemssystem som tilbys av integrasjonspartner med avtale med NIF.  Navn og kontaktinformasjon til foresatte må oppgis dersom medlemmet er under 15 år. Alle medlemmer har en egen personlig idrettsside på Min Idrett. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.

Når man vil bli medlem i klubben, kan man ikke ha uoppgjorte økonomiske forpliktelser til klubben eller andre organisasjonsledd i NIF. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

En ansatt kan være medlem i klubben, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke inneha årsmøtevalgte verv i klubben. 

Medlemskapet i klubben kan opphøre ved utmelding, manglende betalt medlemskontingent eller eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side. Dersom klubben vurderer ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med idrettskretsen. Beslutning om eksklusjon ilegges av NIFs domsutvalg. 

Medlemskontingent

Medlemskontingentene ble vedtatt på årsmøtet i Bergen Ishockeyklubb 31.mai 2021.

Medlemskontingenten betales forskuddsvis og faktureres ut i januar måned for alle som allerede er medlemmer, eller umiddelbart etter at man har meldt seg inn i klubben for nye medlemmer. 

Medlemskontingent aktive medlemmer
Medlemskontingent 300,- pr kalenderår.

Familie medlemskap 600,- pr kalenderår. 

Det er ikke et felles medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert enkelt familiemedlem. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e‑postadresse, siden revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet.

Støttemedlem
Medlemskontingent 200,- pr kalenderår. Du blir da registret som øvrig medlem og får bl.a. full stemmerett på årsmøtene, klubbens øverste organ. 

Treningsavgifter

Treningsavgiftene ble vedtatt av årsmøtet i Bergen Ishockeyklubb 31.mai 2021. 

Treningsavgiften gjelder for sesongen, og beløpet avhenger av hvilken aktivitet man skal delta på. De ulike prisene for lag/grupper finner man lenger ned på denne siden.

Eksempel: Man melder seg på skøyte- og hockeyskolen for barn for første gang i september. Man må da betale medlemskontingent for inneværende kalenderår, samt treningsavgift for påfølgende sesong for skøyte- og hockeyskolen. Når man kommer til januar, er man ca. midt i sesongen og treningsavgiften har man betalt for hele sesongen. Man vil imidlertid motta en ny faktura for medlemskontingent for det nye kalenderåret. Denne gjelder da for hele kalenderåret, og man skal ikke betale denne på ny til høsten selv om man ønsker å fortsette med aktivitet også kommende sesong.

Betalingsforklaring treningsavgift 

Treningsavgiften blir fakturert i to deler, del 1 i løpet august og del 2 i løpet av januar. I tillegg til treningsavgift del 2 vil du også bli fakturert medlemskontingent for innværende år.

Om en utøver trener/spiller fast med flere lag, skal 70% av treningsavgiften til laget utøver ikke opprinnelig tilhører betales. Dette gjelder ikke utøvere som hospiterer på seniorlagene. 

Søskenmoderasjon på treningsavgiften

50% fra barn nr. 2, den dyreste/eldste betaler full pris. NB! Søskenmoderasjon gjelder kun ved flere barn på aldersbestemte lag (ikke Hockey- og skøyteskolen – her er det egne priser).

Treningsavgiften gjelder for sesongen og blir fakturert i løpet av august og januar, eller umiddelbart etter at man har inngått medlemskap.

Hockey- og skøyteskolen
Hel sesong: 1000,-
Ett semester: 600,-

Søskenmoderasjon kr 100,- pr semester, gjelder hvis man har flere barn i klubben.

Aldersbestemte lag 
Treningsavgift U8-U10              2000,-

Treningsavgift U11/U12            3000,-

Treningsavgift U13/U14            4000,-

Treningsavgift U16                     5000,-

Treningsavgift U18                     5000,-

Ekstra skillstreninger (morgen trening) 1000 kr for hele sesongen. 

Seniorlag

Senior damer                           2400,-

Senior herrer                            3000,-

Oldboys og Mosjon                   1500,-

Tilbakebetaling av avgifter

Klubben vil ikke tilbakebetale hele, eller deler av treningsavgift mm. dersom man ønsker å avslutte medlemskapet i løpet av sesongen etter at treningsavgift er betalt.

Spillerlisens NIF/NIHF

U8 – U12: kr 0,- og fra U13 må Norges Ishockeyforbunds spillerlisens løses.
Faktura sendes direkte fra NIHF. 

Mer utfyllende info finner du på https://www.hockey.no/

Skøytesliping

Sesongkort U8-U10: 100,-
Sesongkort U11-U14: 200,-
Sesongkort U15-senior: 500,-

Ved å betale sesongkort for sliping, får man et klistremerke på skøyten som gir fri slip av skøytene hele sesongen. Uten denne ordningen har man ikke tilgang til å få slipt skøytene sine i regi av klubben. Slip blir fakturert i forbindelse med treningsavgift del 2 i januar, og man gir beskjed til lagleder hvis man har verv som gir fri slip, eller hvis man ikke ønsker slip av skøyter.

Klubbens aktivitetstilbud


Bergen Ishockeyklubb sin virksomhetsidé er: Vi arbeider for at alle skal gis mulighet til å utøve ishockeyaktivitet ut fra sine ønsker og behov.

Denne virksomhetsideen er styrende for det aktivitetstilbudet klubben tilbyr sine medlemmer.

For tiden er aktivitetstilbudet inndelt i følgende trenings/aktivitetsgrupper:

 • Skøyte- og hockeyskolen
 • U8-U10
 • U11-12
 • U13 + jenter U13/14
 • U15-16
 • U18
 • Kvinner senior
 • Herrer senior
 • Oldboys
 • Mosjonister

På klubbens nettsider er der informasjon om de ulike treningsgruppene, treningstider mm.

Barne- og ungdomsidrett

Barneidrett

Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn er lagt opp slik at klubben følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Styret har oppnevnt en ansvarlig for barneidretten (Lovnorm – § 18 Idrettslagets styre (2) f). 

Dette innebærer at

 • aktiviteten skjer på barnas premisser
  • barna har det trygt
  • barna har venner og trives
  • barna opplever mestring
  • barna får påvirke egen aktivitet
  • barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere

Ungdomsidrett

Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben og trenerne skal sørge for

 • at ungdom kan bli så gode som de selv vil
  • å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere
  • at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet
  • at ungdom får bidra med det de kan
  • at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg
  • at treningsavgiften er overkommelig for ungdom

Aktivitetsplan/terminliste
Klubben deltar i seriespill tilrettelagt av Norges Ishockeyforbund for:

 • Kvinner senior
 • Herrer senior
 • U18
 • U16

Klubben deltar i seriespill tilrettelagt av NIHF region Sørvest for:

 • U8-U10
 • U11-12
 • U13 med to lag
 • U14-15

Aktivitetsplaner/terminlister publiseres på klubbens hjemmeside. Deltakelse på cuper og turneringer skjer i henhold til Sportslig Handlingsplan for klubben.

Klubbens arrangementer

Klubbens aktiviteter/arrangementer er i hovedsak skøyte- og hockeyskolen i tillegg til deltakelse i seriespill i regi særforbundet/region.

Planer for deltakelse i cuper og turneringer kommer frem av Sportslig handlingsplan for klubben.

Reise i regi klubben

I klubben er det mye reiseaktivitet for utøverne. Klubber har derfor vedtatt retningslinjer for reiser. Retningslinjene for reiser fremgår av «Funksjonærhåndboken» som er publisert på klubbens nettsider. 

Klubben innhenter politiattest for foreldre og andre voksne som er med en gruppe mindreårige på et trenings-kamp/konkurranseopphold i regi av klubben.

På alle reiser i regi av klubben (samlinger, cuper, turneringer, konkurranser osv.) skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiselederen kan være en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på en reise eller arrangement. Det kan være en eller flere reiseledere, og det velges ut én hovedansvarlig blant dem. Alle skal være kjent med og følge retningslinjene i klubben for reiser. Alle barn under 10 år skal ha følge av foreldre eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt.

Til deg som er …

Utøver

Utøverne skal være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • medlemskap
 • dugnad
 • klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne

Forelder/foresatt

Foreldre skal være kjent med

Trener

Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne skal derfor være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • politiattest
 • kompetansetilbud for trenere
 • klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne
 • hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs …)

Klubbens retningslinjer og krav til utøvere, foreldre/foresatte og trenere er publisert på klubbens nettsider.

Klubbens «Sportslige Handlingsplan» utdyper rollene for klubbens trenere.

Hovedtrener

Hovedtreneren har et overordnet ansvar for all sportslig aktivitet som skjer i klubben eller gruppen. Hovedtreneren skal følge klubbens sportslige handlingsplan og arbeide for å realisere klubbens sportslige målsettinger. Vedkommende skal følge opp alle trenere og all treningsaktivitet i klubben/gruppen og sikre at aktiviteten skjer i tråd med det klubben har bestemt.

Oppgaver

 • Ansvar for å utarbeide og følge opp klubbens/gruppens sportslige handlingsplan
 • Rapportere jevnlig til styret om klubbens/gruppens sportslige aktivitet
 • Utarbeide aktivitetsplan/terminliste
 • Arrangere trenermøter
 • Delegere ansvar for treningsgruppene til respektive ansvarlige trenere
 • Oppfølging og utvikling av trenerne i klubben
 • Koordinere og følge opp det sportslige støtteapparatet
 • Informasjon til foreldre/foresatte og utøvere
 • Rapporterer til styret etter konkurranser/treningsleirer
 • Årsmelding for klubbens sportslige handlingsplan

Trener
Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive tildelte utøvere/grupper/lag. Trenerne rapporterer til hovedtreneren. I lagidretter samarbeider trenerne med laglederen om organiseringen av aktivitetene som laget deltar i.

Oppgaver

 • Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med klubbens sportslige handlingsplan
 • Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens sportslige handlingsplan
 • Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere
 • Møte i god tid til trening og konkurranser/kamp
 • Ha dialog og samarbeid med foreldre
 • Lede laget/gruppen/utøverne under kamper, turneringer eller løp
 • Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben
 • Følge gjeldende regelverk
 • Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund
 • Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere
 • Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med klubbens verdier og retningslinjer
 • Være oppdatert på informasjon fra styret
 • Representere klubben på en god måte

Funksjonærer knyttet til de ulike lagene

Oppgaver for funksjonærer knyttet til de ulike lagene i klubben er beskrevet i «Funksjonær Håndboken». Håndboken er publisert på klubbens nettsider og beskriver rollene for:

Dommer

Klubben er avhengig av dommere for å kunne delta i seriespill og ønsket konkurranseaktivitet. Dommerne har ansvar for å sikre en god gjennomføring av kamper/konkurranser.

Dommerne skal være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • krav til dommere på ulike nivåer
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • klubbens retningslinjer og forventninger til dommere
 • hva klubben tilbyr sine dommere (utstyr, bekledning, kurs …)

Klubbdrift

Årshjul – handlingsplan for klubben
Klubben har utviklet en handlingsplan hvor årlige oppgaver og tilknyttet ansvar er nedtegnet. Det er styremedlemmet med ansvar for klubbutvikling som i samarbeide med styret hvert år oppdaterer/reviderer klubbens handlingsplan.

Kurs og utdanning

Klubben er bevisst i sitt ønske om å bidra til økt kompetanse for trenere, ledere og andre tillitsvalgte, slik at de kan utvikle seg i den jobben de skal gjøre. Klubben vil tilrettelegge for at flest mulige av klubbens trenere gjennomfører trenerkurs i regi av NIHF Region Sørvest og i tråd med forbundets trenerstige.

Klubben har som et av sine hovedsatsningsområder – «klubbutvikling i alle ledd». Tiltak og handlingsplaner for å nå klubbens målsetting på dette området innebærer intensjonen om å gjennomføre ulike kurs de neste 4 år for å øke kompetansen til styrets medlemmer/tillitsvalgte.

Medlemshåndtering


Klubben benytter Spond Club som er godkjent integrert med NIF sine medlemssystemer. Klubben sender elektroniske betalingskrav til medlemmene via dette systemet, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter.

Via Spond kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte. 

Dugnad og frivillig arbeid

Norsk idrett er bygget opp rundt dugnadsarbeid. Uten denne innsatsen fra klubbens medlemmer, forsvinner eksistensgrunnlaget. Dugnadsinnsatsen gir inntekter, og holder kostnadene for hvert enkelt medlem så lave som mulig. Samtidig holder og holder dugnadsarbeid liv i klubben.

Typiske dugnader vil være å stille opp til diverse oppgaver i forbindelse med A-lagets (herre) kamper. 

Alle lag vil bli fordelt kiosk vakter i forbindelse med A-lagets (herre) kamper. Inntektene fra kiosk salg vil bli fordelt etter en fordelingsnøkkel som vedtas av styret før sesongstart.   

Dugnadsfritak klubbdugnader

Klubben har ikke mulighet til å gjøre dugnadsarbeid obligatorisk, og har derfor opprettet en egen treningsavgift for de som ikke ønsker å delta på klubbdugnader. Man betaler da en treningsavgift på 4000,- i tillegg til den normale treningsavgiften for den aktuelle aldersgruppen. Ønsker man denne ordningen ta kontakt med lagleder.

Politiattester

Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett og klubben har innført en ordning med politiattest:

 1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
 2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

Klubbens antidopingarbeid

Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Klubben tar aktivt avstand fra all bruk av dopingmidler. Klubben vil bruke Antidoping Norge i arbeidet mot doping. 

Det er klubbens målsetting å registrere seg som «Rent idrettslag». Dette punkt er innarbeidet i handlings- og tiltaksplan for organisasjonsutvikling for klubben.

Kommunikasjon

All formell informasjon finnes på klubbens hjemmeside, <www.bergenishockeyklubb.no>. 
Klubben har utviklet en kommunikasjonsstrategi som tydeliggjør hvem som skal motta informasjon og på hvilken måte informasjonen skal gis.

Arbeidsgiveransvar

Klubben har for tiden ingen ansatte.

Alle som har påtatt seg tillitsverv i klubben, må være medlemmer av klubben eller være underlagt idrettens regelverk gjennom en avtale.

Sikkerhetsarbeid (HMS)

Klubben har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt med klubben på arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i klubbens lokaler og anlegg. Rutiner for arrangementer, reiser, dugnader m.m. kommer frem av klubbens «Funksjonærhåndbok».

Økonomi

Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at

 • klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
 • klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
 • klubben har en forsvarlig økonomistyring

Styret har delegert oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til klubbens utvalg for Økonomi & administrasjon. 

Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:

 • Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring. Det skal utarbeides en fullmakts matrise og en tydelig rolleavklaring.
 • Styret skal utarbeide et realistisk budsjett.
 • Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.
 • Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.
 • Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken.
 • Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.
 • Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité.

Forsikringer

Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til den datoen de fyller 13 år. Særforbundet (NIHF) har ulike ordninger for dem som er over 13 år. Fra klubbens nettsider linkes til en oversikt fra særforbundet knyttet til de ulike forsikrings- og lisens ordningene som gjelder for norsk ishockey. 

Klubben har tegnet en underslagsforsikring for de to personene som disponerer klubbens konto.

Anlegg og utstyr

Personlig utstyr:

Klubbens utøvere er ansvarlig innkjøp av sitt eget utstyr (skøyter, køller, kampdrakter og påkrevd beskyttelse).

Noe keeperutstyr kan dekkes/lånes etter avtale med leder for materialutvalget/styret. 

Klubben har tilbud om låneutstyr til deltakere på skøyte- og hockeyskolen.

Klubbens utstyr:

Klubben stiller til rådighet markeringsdrakter for trening.

Retningslinjer i klubben

Det er vedtatt flere felles retningslinjer i idretten som gjelder for alle klubber. Ut fra disse felles retningslinjene har klubben laget egne retningslinjer som utdyper hva klubben gjør for å ivareta de felles retningslinjene. I klubbhåndboka gis det en oversikt over de viktigste retningslinjene som klubben skal forholde seg til og følge.

Last ned Klubbhåndboken som PDF