Saksliste for årsmøtet


Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning ]
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
        ingen saker innmeldt
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: [Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter]
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Foreta følgende valg:
15.1  Styreleder
15.2 Nestleder
15.3  Øvrige styremedlemmer
15.4  Varamedlemmer
15.5  To revisorer
15.6  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
15.7 Leder av valgkomiteen
15.8  Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
15.9  Varamedlem til valgkomiteen

Dokumenetr:

Årsmelding

Årsregnskap

Årsregnskap, kontospesifisert

Revisjonsuttalselse

Budsjettforslag