Saksliste for årsmøte i Bergen Ishockeyklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 20. februar.

Årsmøtet avholdes den onsdag 22. mars kl 18:00 på klubbrommet i Bergenshallen.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1.Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

  1. Leder og nestleder
  2. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
  4. To revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem