Sakliste for årsmøte i Bergen Ishockeyklubb

 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 8. mars.

Årsmøtet avholdes den onsdag 6. april kl 18:00 på klubbrommet i Bergenshallen.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1.Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker. 

6.1 Godkjenne nye vedtekter ihht NIFs lovnorm

6.2 Vedta signaturrett for klubben

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

  1. Leder og nestleder
  2. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
  4. To revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem